Giá lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trọn gói - Các gói cơ bản 3kWp đến 30kWp.

  • Gói 3KWP47.500.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 3kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 3KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt 3kw, 07 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối… Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-3kwp/
  • Gói 5KWP73.600.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 5kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 5KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – MIN5000TL-X, 12 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối… Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-5kwp-ms03/https://vecoenergy.vn/bao-gia-lap-dat-dien-mat-troi/#
  • Gói 8KWP114.000.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 8kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 8KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – 8000TL3-S, 18 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối… Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-8kwp-ms05/
  • Gói 10KWP140.000.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 10kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 10KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – 10000TL3-S, 24 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối…Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-10kwp-ms07/
  • Gói 15KWP200.000.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 15kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 15KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – 15000TL3-S, 34 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối…Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-15kwp-ms09/
  • Gói 20KWP260.500.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 15kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 15KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – 15000TL3-S, 34 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối…Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-20kwp-ms11/
  • Gói 25KWP317.500.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 25kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 25KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – MID 25KTL3-X, 56 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối…Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-25kwp-ms13/
  • Gói 30KWP378.000.000đ Hệ thống điện năng lượng mặt trời gói 30kWp cho các hộ gia đình. Gói lắp đặt điện năng lượng mặt trời 30KWP bao gồm các thiết bị cơ bản như sau: 1 Inverter Growatt – 30000TL3-SE, 67 Tấm Pin AE Solar 450W và toàn bộ các thiết bị phụ khác như hệ thống khung giàn, dây nối…Chi tiết https://sepower.vn/dien-nang-luong-mat-troi-goi-30kwp-ms15/